Ustava in zakoni

Ustava in zakoni

Povezava na državni register predpisov


Ustava Republike Slovenije (URS)

Ustavni zakon za izvedbo Ustave Republike Slovenije (UZIU)

Zakon o zagotavljanju pogojev za opravljanje funkcije predsednika republike (ZZPOFPR)

Zakon o volitvah predsednika republike (ZVPR)

Zakon o volilni in referendumski kampanji (ZVRK)

Zakon o Uradnem listu Republike Slovenije (ZUL)

Zakon o grbu, zastavi in himni Republike Slovenije ter o slovenski narodni zastavi (ZGZH)

Zakon o odlikovanjih Republike Slovenije (ZOdl)

Zakon o odlikovanju častni znak svobode Republike Slovenije (ZOdlZS)

Zakon o pomilostitvi (Zpom)

Zakon o javnih uslužbencih (ZJU)

Zakon o volitvah v državni zbor (ZVDZ)

Zakon o državnem svetu (ZDSve)

Zakon o poslancih (ZPos)

Zakon o političnih strankah (ZPolS)

Zakon o Slovenski obveščevalno – varnostni agenciji (ZSOVA)

Zakon o varuhu človekovih pravic (ZVarCP)

Zakon o upravnem sporu (ZUS-1)

Zakon o ustavnem sodišču (ZUstS)

Zakon o sodiščih (ZS)

Zakon o sodniški službi (ZSS)

Zakon o predlaganju kandidatov iz Republike Slovenije za sodnike mednarodnih sodišč (ZPKSMS)

Kazenski zakonik (KZ-1)

Zakon o državnem tožilstvu (ZDT-1)

Zakon o računskem sodišču (ZRacS-1)

Zakon o policiji (ZPol)

Zakon o obrambi (ZObr)

Zakon o vojaški dolžnosti (ZVojD)

Zakon o tajnih podatkih (ZTP)

Zakon o zunanjih zadevah (ZZZ-1)

Zakon o potnih listinah državljanov Republike Slovenije (ZPLD-1)

Zakon o Banki Slovenije (ZBS -1)

Zakon o Informacijskem pooblaščencu (ZInfP)

Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ)

Zakon o Radioteleviziji Slovenija(ZRTVS-1)

Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK)

Zakon o prostovoljstvu (ZProst)

Zakon o varstvu pred diskriminacijo (ZVarD)

Zakon o zaščiti prijaviteljev (ZZPri)

Sklep o določitvi protokolarnih pravil