Informacije javnega značaja

Katalog informacij javnega značaja

1. Osnovni podatki o katalogu

Naziv organa Urad predsednika Republike Slovenije
Odgovorna uradna oseba Jan Kovačič, generalni sekretar
Datum prve objave kataloga 9. 12. 2004
Datum zadnje spremembe 1. 7. 2024
Katalog je dostopen na spletnem naslovu https://www.predsednica-slo.si/
Druge oblike kataloga Interno: Domino Lotus Notes – zbirka podatkov "Akti Urada predsednika republike"
Naslov Erjavčeva 17, 1000 Ljubljana
Telefon 01 478 12 09
Faks 01 478 13 57
E-naslov gp.uprs@predsednica-slo.si

2. Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja s katerimi razpolaga

2.a Organigram in podatki o organizaciji organa 

Kratek opis delovnega področja organa V Uradu predsednika Republike Slovenije se zagotavlja izvrševanje zadev v zvezi z opravljanjem funkcije predsednice republike.
Seznam vseh notranjih organizacijskih enot Urad predsednika Republike Slovenije vodi in zastopa generalni sekretar Jan Kovačič.

Urad ima tri notranje organizacijske enote:

1. Sekretariat
Vodi ga generalni sekretar Jan Kovačič.

2. Kabinet predsednice
Šefinja kabineta predsednice je Ula Tomaduz.

3. Pisarna predsednika, ki mu je prenehala funkcija
Predsednik republike, ki mu je prenehala funkcija, ima pravico do pisarne, svetovalca in delavca, ki opravlja administrativne in tehnične naloge, ter uporabe službenega vozila z voznikom za čas, kolikor je opravljal funkcijo predsednika republike, vendar največ eno leto.

2.b Kontaktni podatki uradne osebe oziroma oseb, pristojnih za posredovanje informacij javnega značaja 

Pristojna oseba

mag. Nataša Brenk,
vodja Službe za splošne zadeve

Erjavčeva 17, SI-1000 Ljubljana,
telefon: 01 478 12 09
telefax: 01 478 13 57
e-pošta: ijz@predsednica-slo.si

2.c Seznam glavnih predpisov z delovnega področja organa (preko državnega, lokalnega oziroma evropskega registra predpisov) 

Državni predpisi

Povezava na državni register predpisov


Ustava Republike Slovenije (URS)
Ustavni zakon za izvedbo Ustave Republike Slovenije (UZIU)
Zakon o zagotavljanju pogojev za opravljanje funkcije predsednika republike (ZZPOFPR)
Zakon o volitvah predsednika republike (ZVPR)
Zakon o volilni in referendumski kampanji (ZVRK)
Zakon o Uradnem listu Republike Slovenije (ZUL)
Zakon o grbu, zastavi in himni Republike Slovenije ter o slovenski narodni zastavi (ZGZH)
Zakon o odlikovanjih Republike Slovenije (ZOdl)
Zakon o odlikovanju častni znak svobode Republike Slovenije (ZOdlZS)
Zakon o pomilostitvi (Zpom)
Zakon o javnih uslužbencih (ZJU)
Zakon o volitvah v državni zbor (ZVDZ)
Zakon o državnem svetu (ZDSve)
Zakon o poslancih (ZPos)
Zakon o političnih strankah (ZPolS)
Zakon o Slovenski obveščevalno – varnostni agenciji (ZSOVA)
Zakon o varuhu človekovih pravic (ZVarCP)
Zakon o upravnem sporu (ZUS-1)
Zakon o ustavnem sodišču (ZUstS)
Zakon o sodiščih (ZS)
Zakon o sodniški službi (ZSS)
Zakon o predlaganju kandidatov iz Republike Slovenije za sodnike mednarodnih sodišč (ZPKSMS)
Kazenski zakonik (KZ-1)
Zakon o državnem tožilstvu (ZDT-1)
Zakon o računskem sodišču (ZRacS-1)
Zakon o policiji (ZPol)
Zakon o obrambi (ZObr)
Zakon o vojaški dolžnosti (ZVojD)
Zakon o tajnih podatkih (ZTP)
Zakon o zunanjih zadevah (ZZZ-1)
Zakon o potnih listinah državljanov Republike Slovenije (ZPLD-1)
Zakon o Banki Slovenije (ZBS -1)
Zakon o Informacijskem pooblaščencu (ZInfP)
Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ)
Zakon o Radioteleviziji Slovenija(ZRTVS-1)
Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK)
Zakon o prostovoljstvu (ZProst)
Zakon o varstvu pred diskriminacijo (ZVarD)
Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS)

Zakon o zaščiti prijaviteljev (ZZPri)
Zakon o določitvi protokolarnih pravil

Predpisi lokalnih skupnosti https://www.rpls.si
Predpisi EU https://eur-lex.europa.eu

2.d Seznam predlogov predpisov (preko državnega oziroma lokalnega registra predpisov) 

Predlogi predpisov  Urad predsednika Republike Slovenije ni predlagatelj predpisov.

2.e Seznam sprejetih in predlaganih programov 

Seznam strateških in programskih dokumentov -

2.f Katalog vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov 

Seznam vrst upravnih postopkov

Urad predsednika Republike Slovenije v upravnem delu svojih nalog vodi upravne postopke:

- odločanje v postopkih po Zakonu do informacij javnega značaja (ZDIJZ)

- odločanje v pritožbah, ki jih ureja splošni upravni postopek po Zakonu o javnih uslužbencih (ZJU)

2.g Seznam javnih evidenc 

Seznam javnih evidenc -

2.h Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov 

Seznam zbirk  
 • Katalog prejetih daril (Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije)
 • Zbirka podatkov predlaganih za odlikovanja in odlikovanih (Zakon o odlikovanjih Republike Slovenije)
 • Evidenca o podeljenih odlikovanjih (Zakon o odlikovanju častni znak svobode Republike Slovenije)
 • Zbirka dokumentarnega gradiva
 • Evidenca poslane in prejete elektronske pošte
 • Evidenca o izrabi delovnega časa
 • Evidenca o stroških dela (MFERAC)
 • Evidenca o zaposlenih delavcih (personalne mape)
 • Evidenca o oblikah reševanja kolektivnih delovnih sporov pri delodajalcu
 • Evidenca o zaposlenih (MFERAC)
 • Evidenca o opravljenih preventivnih zdravstvenih pregledih zaposlenih
 • Evidenca o opravljenih usposabljanjih za varno delo in preizkusih praktičnega znanja
 • Evidenca dovoljenj za dostop do tajnih podatkov (Zakon o tajnih podatkih)
 • Evidenca aktov Urada predsednika Republike Slovenije 
 • Seznam poročanih lobističnih stikov
 • Evidenca (delovodnik) prejema in prenosa tajnih podatkov znotraj upravnega območja
 • Evidenca (delovodnik) tajnih podatkov, ki se bodisi v originalu, kopiji ali natisnjeni, hranijo v Zbirki dokumentarnega gradiva
 • Evidenca vstopov in izstopov iz uradnih prostorov organa
 • Evidenca zavezancev po predpisih, ki urejajo javno naročanje
 • Evidenca opravljenih voženj s službenimi vozili
 • Evidenca zavezancev za prijavo premoženjskega stanja Komisiji za preprečevanje korupcije
 • Evidenca vpogledov v arhiv posnetkov varnostnih kamer
 • Evidenca prejemnikov sporočil za javnost in novic o novih objavah na spletnih straneh na e-pošto
 • Evidenca fotografij dogodkov predsednice republike
 • Evidenca žigov in štampiljk
 • Evidenca meritev osvetljenosti in mikroklime v Uradu predsednika Republike Slovenije
 • Evidenca temperature in vlage v kletnih prostorih Urada predsednika Republike Slovenije

 

3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja

Opis dostopa do posameznih sklopov informacij
 • Opis dostopa preko spleta z navedbo tehničnih pogojev in oblik, v katerih se nahajajo informacije javnega značaja.
 • Opis »fizičnega« dostopa z navedbo uradnih ur, prostora in načina seznanitve z informacijo: Erjavčeva 17, Ljubljana, vsak delovnik po predhodni najavi.
 • Opis dostopa za ljudi s posebnimi potrebami v skladu s 15. členom Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja: možen je dostop za vpogled v dokumente z invalidskimi vozički, na spletnih straneh je možen ogled dokumentov tudi za slabovidne (povečava črk).
 • Opis delnega dostopa: v skladu z 19. členom Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja.

4. Stroškovnik

V stroškovniku so podane cene materialnih stroškov za posredovanje informacij javnega značaja. V stroškovniku so podane cene materialnih stroškov za posredovanje informacij javnega značaja. Stroškovnik je določen v Uredbi o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 24/16) 16., 17. in 18. člen (http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED6941):

Za posredovanje informacij lahko Urad predsednika Republike Slovenije prosilcu zaračuna le materialne stroške, kadar ti presegajo 20 eurov (z vključenim DDV). V teh primerih Urad predsednika Republike Slovenije zaračuna prosilcu materialne stroške za posredovanje prepisa, fotokopije ali nosilca elektronskega zapisa zahtevane informacije, pri čemer se kot prepis šteje izdelava kakršnegakoli dvojnika s tehničnimi sredstvi, za pretvorbo informacije iz elektronske v fizično obliko, če je informacija izključno v elektronski obliki, prosilec pa želi informacijo prejeti v fizični obliki, za pretvorbo informacije iz fizične v elektronsko obliko, če je informacija izključno v fizični obliki, prosilec pa želi informacijo prejeti v elektronski obliki, za izdelavo fotokopije zaradi izvajanja delnega dostopa za vpogled v dokumente, za poštnino za pošiljanje po pošti.

Urad predsednika Republike Slovenije ne zaračuna stroškov za vpogled v dokumente, kadar ne gre za izdelavo fotokopije zaradi izvajanja delnega dostopa za vpogled v dokumente, za vpogled v dokumente v elektronski obliki, ne glede na izveden delni dostop, če se ga opravi v elektronski obliki, za telefonsko posredovanje informacij, za posredovanje informacij po elektronski pošti, če ne gre hkrati za pretvorbo informacije iz elektronske v fizično obliko, če je informacija izključno v elektronski obliki, prosilec pa želi informacijo prejeti v fizični obliki, za posredovanje informacij po telefaksu, ki skupaj ne presegajo petih strani.

Cene materialnih stroškov za posredovanje informacij javnega značaja so (brez DDV):
 1. ena stran fotokopije ali tiskanega formata A4 0,06 eura,
 2. ena stran fotokopije ali tiskanega formata A3 0,13 eura,
 3. ena stran fotokopije ali tiskanega večjega formata 1,25 eura,
 4. ena stran barvne fotokopije ali tiskanega formata A4 0,63 eura,
 5. ena stran barvne fotokopije ali tiskanega formata A3 1,25 eura,
 6. ena stran barvne fotokopije ali tiskanega večjega formata 2,50 eura,
 7. elektronski zapis na eni zgoščenki CD 2,09 eura,
 8. elektronski zapis na eni zgoščenki DVD-R 2,92 eura,
 9. elektronski zapis na enem USB-ključku, cena, po kateri je USB-ključek organ nabavil,
 10. pretvorba ene strani dokumenta formata A4 iz fizične v elektronsko obliko 0,08 eura,
 11. pretvorba ene strani dokumenta formata A3 iz fizične v elektronsko obliko 0,20 eura,
 12. poštnina za pošiljanje informacij po pošti skladno z veljavnim cenikom za poštne storitve.

Za plačilo stroškov posredovanja izda Urad predsednika Republike Slovenije prosilcu sklep ob posredovanju zahtevanih informacij, iz katerega mora biti razvidna specifikacija stroškov v skladu s cenikom. Urad predsednika Republike Slovenije določi rok, v katerem mora prosilec plačati stroške posredovanja informacij. Rok ne sme biti daljši od petnajstih dni od prejema sklepa. O pritožbi zoper sklep odloča Informacijski pooblaščenec.

Če Urad predsednika Republike Slovenije ugotovi, da bodo materialni stroški posredovanja informacij presegli 80 eurov (z vključenim DDV), lahko od prosilca zahteva vnaprejšnji polog. V pozivu za plačilo vnaprejšnjega pologa mora Urad predsednika Republike Slovenije določiti rok za plačilo, ki ne sme biti daljši od petnajstih dni od prejema poziva, in obrazložiti višino pologa. Po posredovanju informacij Urad predsednika Republike Slovenije obračuna dejansko nastale stroške in prosilcu izda sklep v skladu s prejšnjim odstavkom. Če polog presega dejanske materialne stroške, Urad predsednika Republike Slovenije prosilcu ob posredovanju informacije vrne presežni znesek. Če dejansko nastali stroški presegajo znesek vnaprejšnjega pologa, prosilec razliko plača skladno s prejšnjim odstavkom.

5. Morebitni stroškovnik za ponovno uporabo, cenik ali druge pogoje za ponovno uporabo informacij javnega značaja

- -

6. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja

- -