SodobnaPedagogika PodelitevOdlikovanja szj

znanstvena revija SODOBNA PEDAGOGIKA

Ob 140-letnici izhajanja najpomembnejše strokovne revije na področju vzgoje in izobraževanja na Slovenskem ter za izjemen prispevek k razvoju pedagogike kot znanstvene vede v domačem in mednarodnem prostoru.

21. 12. 2023

Red za zasluge

Revija Sodobna pedagogika je že častitljivih 140 let osrednja znanstvena in strokovna revija s področja vzgoje in izobraževanja na Slovenskem. Pod naslovom Popotnik je začela izhajati leta 1880 in vse od tedaj izhaja neprekinjeno, razen treh let v času druge svetovne vojne. Svoje sedanje ime je dobila leta 1950. Redno izidejo štiri številke letno, občasno pa jih dopolnijo tudi posebne številke, posvečene najbolj perečim in aktualnim temam.

Znanstvena revija Sodobna pedagogika je pomembno prispevala k razvoju metodologije pedagoškega in tudi širše družboslovnega raziskovanja. Revija je postala most med učitelji oziroma pedagoško prakso in akademsko-raziskovalnim prostorom, saj svoje članke v njej objavljajo tako raziskovalci kot tudi učitelji in strokovni delavci. V zadnjih štiridesetih letih so glavni uredniki in uredniški odbori revijo preoblikovali v osrednjo slovensko revijo, posvečeno razvoju pedagoške in z njo povezanih ved, kot so na primer andragogika, psihologija in druge. Uredniška politika spodbuja pluralizem pogledov in praks ter bralce seznanja z najboljšimi dosežki na področju pedagoške teorije in prakse. Sodelavci revije ne sledijo zgolj ozkim ciljem objavljanja strokovnih in znanstvenih člankov, temveč želijo ohranjati vlogo spodbujevalcev razvoja, kritičnih in konstruktivnih sogovornikov pri ustvarjanju boljšega, vključujočega, pravičnega vzgojno-izobraževalnega sistema. V reviji tako najdemo širok nabor teoretičnih razprav in empiričnih raziskav s področja vzgoje in izobraževanja, objavljeni prispevki pa spodbujajo razvoj znanstvenega jezika in terminologije na področju vzgoje in izobraževanja.

Revija Sodobna pedagogika seže tudi onkraj slovenskih meja in prispeva v skupno zakladnico znanja.

Uspešno lovi ravnotežje med tradicijo in aktivno držo do notranjih pedagoških vprašanj na eni ter vpetosti v mednarodno okolje na drugi strani. V reviji najdemo prispevke v slovenskem in angleškem jeziku – uredniški odbori sicer dajejo prednost slovenskim avtorjem in slovenskemu jeziku, vendar ponujajo mesto tudi tujim avtorjem z izsledki raziskav, opravljenih v mednarodnem okolju. Pokazatelja, da je pri iskanju tega občutljivega ravnotežja revija uspešna, sta tudi mednarodno zasnovan uredniški odbor in vključenost revije v najbolj uveljavljene mednarodne bibliografske baze podatkov.

Vloga znanstvene revije Sodobna pedagogika na področju vzgoje in izobraževanja na Slovenskem je nepogrešljiva. Z državnim odlikovanjem ji Republika Slovenija izraža priznanje in hvaležnost.