MZEZ ZRZ szj

Foto: Daniel Novakovič/STA

MINISTRSTVO ZA ZUNANJE IN EVROPSKE ZADEVE REPUBLIKE SLOVENIJE

Za osrednjo vlogo pri uresničitvi ključnih zunanjepolitičnih ciljev države, vstopu v Evropsko unijo in zvezo NATO, ob 20-letnici članstva Slovenije v Evropski uniji in zvezi NATO.

8. 5. 2024

Zlati red za zasluge

Republika Slovenija si je ob osamosvojitvi postavila dva ključna zunanjepolitična cilja: biti del zavezništva NATO in Evropske unije. Pri izpolnjevanju teh ciljev je sodelovalo mnogo predanih posameznic in posameznikov ter ustanov, ki jim država in njeni ljudje ob 20. obletnici uspešne izpolnitve teh ciljev izražajo hvaležnost in spoštovanje za odlično opravljeno delo ter državniško in državotvorno držo.

Od naše osamosvojitve naprej je bilo Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije odgovorno za vključevanje Slovenije v evropske in regionalne integracije v skladu z državnimi strateškimi usmeritvami. Ti postopki so se zlasti okrepili po letu 1997 z ustanovitvijo Službe Vlade Republike Slovenije za evropske zadeve, ki je bila zadolžena za usklajevanje in nadzor priprav Republike Slovenije za pristop k Evropski uniji s posebnim poudarkom na prevzemanju zakonodaje in krepitvi upravne usposobljenosti za njeno izvajanje. Služba je vodila medresorske priprave za članstvo v Evropski uniji, usklajevala uresničevanje sporazumov z unijo ter skrbela za načrtovanje in ustrezno porabo finančnih instrumentov in drugih pomoči iz Evropske unije. Služba Vlade Republike Slovenije za evropske zadeve je odlično zagotavljala ustrezno podporo ožji pogajalski skupini v postopkih pristopnih pogajanj za članstvo Slovenije v Evropski uniji.

Služba Vlade Republike Slovenije za evropske zadeve je s predanim delom zagotovila, da se je v predpristopnem obdobju slovenska zakonodaja uskladila s pravnim redom Evropske unije. V tesnem sodelovanju z resornimi ministrstvi in organi Vlade Republike Slovenije ter Državnim zborom Republike Slovenije je bilo v sorazmerno kratkem času prilagojenih približno 240 zakonov in sprejetih nekaj sto podzakonskih aktov, s katerimi je Slovenija sprejela norme in standarde Evropske unije, kar je bil pogoj za pristop. Zlasti pomembna je bila skrb Službe pri krepitvi strokovne sposobnosti državne uprave in usposabljanju kadrov, kar je bilo med drugim ključnega pomena za zastopanje slovenskih stališč v ustanovah Evropske unije.

Služba Vlade Republike Slovenije za evropske zadeve je po vstopu Slovenije v Evropsko unijo postala del ministrstva za zunanje zadeve in ena od vladnih služb, zadolženih za koordinacijo izvajanja regionalne in kohezijske politike, nekateri zaposleni pa so odšli tudi na druga ministrstva. S tem se je zagotovilo uspešno delovanje Slovenije kot polnopravne članice unije. Glavna koordinacija vseh aktivnosti Republike Slovenije zdaj poteka na Ministrstvu za zunanje in evropske zadeve Republike Slovenije.

Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve Republike Slovenije je imelo skupaj s svojimi predhodniki tudi dolgoletno osrednjo vlogo pri vključevanju v severnoatlantsko zavezništvo. Sodelovalo je pri spodbujanju, organiziranju in usmerjanju vseh aktivnosti med Republiko Slovenijo in zvezo NATO, še posebej pa pri pravočasnem usklajevanju priprav in izvajanju pristopnega dialoga. Ministrstvo je v dvajsetih letih članstva Republike Slovenije v zvezi NATO zagotavljalo pomembno in nenadomestljivo vlogo pri uveljavljanju slovenskih interesov v okviru zavezništva ter s tem prispevalo k nacionalni varnosti Republike Slovenije in ljudi kot tudi stabilnosti in varnosti evroatlantskega prostora.

Republika Slovenija ob 20-letnici članstva v Evropski uniji in zvezi NATO z zlatim redom za zasluge izraža priznanje in spoštovanje Ministrstvu za zunanje in evropske zadeve Republike Slovenije, vodstvom in vsem zaposlenim, ki so vodili procese približevanja Slovenije Evropski uniji in zvezi NATO ter sodelovali v njih, za osrednjo vlogo pri uresničitvi ključnih zunanjepolitičnih ciljev, ki smo si jih zadali ob ustanovitvi države.

Podeljeno odlikovanje je tudi izraz hvaležnosti za predano vlogo pri zastopanju naših nacionalnih interesov in krepitvi ugleda Republike Slovenije v zvezi NATO in Evropski uniji, kjer kot enakopravna država že dve desetletji soustvarjamo evropsko družino, ki temelji na skupnih vrednotah, prijateljstvu ter sodelovanju med državami in ljudmi, dialogu, spoštovanju različnosti, solidarnosti in medsebojni pomoči.