Podnebne spremembe in ekosistemi – kar lahko storiš danes, ne odlašaj na jutri

Pred podnebnimi spremembami si ne zatiskamo več oči. Zavedamo se, da gre za globalni problem in da so lahko celovite rešitve le globalne. Države se strinjajo glede marsičesa, toda številke kažejo, da je pot od besed k dejanjem še dolga. Slovenija ni izjema.

Moramo biti pozorni na posledice podnebnih sprememb, ki nas utegnejo še posebej hudo prizadeti, celo na področjih, kjer mislimo, da smo varni, kot je recimo dokaj široka dostopnost do pitne vode. Toda voda je iskana, čedalje redkejša dobrina in boj zanjo postaja neusmiljen. Zato je treba paziti, da ohranimo zaloge pitne vode za vse v vseh mesecih leta, paziti moramo na ohranitev in predvsem čistočo podtalnice. Ni pa to vse.

Ohranjanje biotske raznovrstnosti je naša trajna naloga. Vztrajanje na obnovljivih virih energije tudi. Pripraviti se moramo na posledice okoljskih sprememb za mednarodne migracijske tokove. Področje podnebnih sprememb je tisto, kjer pride medgeneracijsko sodelovanje najbolj do izraza. Kar počnemo zdaj, bo imelo posledice za generacijo naših otrok in njihovih potomcev. Slovenska zakonodaja je glede tega, kaj smemo in česa ne smemo početi, popolnoma jasna. In moramo ji slediti.

Kot predsednica bom glasnica zelenih vsebin, predvsem jih bom dejavno spodbujala med mladimi, po šolah in v mednarodni skupnosti ...

Dosledno preverjanje in opozarjanje na praktično uveljavitev 72. člena Ustave Republike Slovenije: »Vsakdo ima v skladu z zakonom pravico do zdravega življenjskega okolja.«

Kako lahko šole pomagajo pri ozaveščanju o podnebnih spremembah?